Martin Kudláček

Rozhovor: 10 otázek pro Martina Kudláčka


Proč kandiduji?

Mé rozhodnutí kandidovat na post děkana Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci vychází ze silné podpory akademické obce, osmi let práce ve vedení FTK a zkušeností získaných dlouholetým působením v akademických orgánech naší fakulty, sportovních svazech, na řadě zahraničních univerzit a v mezinárodních organizacích.

Má vize pro vedení naší fakulty je: Pomáháme rozhýbat Česko. Jsme uznávaná evropská fakulta, která se podílí na řešení aktivního životního stylu a zdraví české společnosti. Vzděláváme, bádáme a podnikáme v oblastech sportu, tělocvičné rekreace, tělesné výchovy a zdraví.  

 

Má kandidatura je založena na následujících hodnotách popsaných jako IDEA FTK:

INTERNACIONALIZACE
Chceme-li posouvat hranice, jednou z cest je hledání inspirace v zahraničí. Zvýšení mobility studentů a akademiků napomůže k posílení zahraniční spolupráce, která podpoří četnější získávání mezinárodních výzkumných a rozvojových projektů.

DIVERZITA
Síla fakulty je v její různorodosti. Pestrost studijních programů, rozdílná oborová a výzkumná orientace je její významnou devizou. Intenzivní a zvýšená spolupráce napříč všemi pracovišti a zapojení talentovaných studentů s různým zaměřením významně podpoří rozvoj multioborové fakulty.

EXCELENCE
Výjimečnost zasluhuje podporu. Je proto nezbytné podpořit zdravé ambice zaměstnanců a ocenit mimořádný talent studentů směřujících k excelenci fakulty.

AKTIVITA
Aktivní dostanou zelenou. Adekvátní podporu si zaslouží každá iniciativa zaměstnanců a studentů fakulty směřující k rozvoji naší akademické obce, studijních programů, sportu a značky FTK UP.

FAKULTA
Jsme jeden tým! Kdo jiný než fakulta zaměřená na různé oblasti sportu by měla zastávat tuto zásadu? Podporování dobrých mezilidských vztahů je klíčové pro formování zdravé komunity akademiků, neakademiků a studentů, kteří jsou součástí fakulty a celé univerzity.

TĚLESNÉ
Mens sana in corpore sano. Jsme nositelem tělocvičných a sportovních aktivit na Univerzitě Palackého a napomáháme rozvoji zdravého životního stylu. Pomáháme budovat zdravou univerzitu.

KULTURY
Nezbytná a důležitá je otevřená komunikace. Ta musí být založena na vzájemné důvěře, úctě a respektu k akademickým tradicím. Jednou z podmínek je sdílení informací a dialogů, které nás posouvají vpřed.

 

Bylo by mi ctí stát ve vedení fakulty, která je uznávanou světovou fakultou, podílející se na řešení aktivního životního stylu a zdraví české společnosti.

Jsem připraven bojovat za zájmy fakulty s odhodláním samuraje (tedy toho, který slouží), vytrvat při hledání řešení i vyjednávání podpory zájmů fakulty na všech úrovních s nasazením maratonce a řídit fakultu se silným týmem proděkanů, vedoucích pracovišť, akademickým senátem a všemi akademickými orgány v duchu týmového hráče.

Jsem přesvědčen, že naše fakulta je zdravou a silnou součástí univerzity právě kvůli nasazení, odhodlání, ambicím, aktivitě a erudici několika generací akademiků, studentů a všech zaměstnanců, kterým záleží na zdraví a rozvoji fakulty více než na rozvoji vlastním.