Martin Kudláček

Rozhovor: 10 otázek pro Martina Kudláčka


Program

Směřování naší fakulty je jasně dané. Budeme upevňovat naši pozici lídra v oblasti tělesné výchovy a sportu a ve vědní disciplíně kinantropologie v České republice. S ostatními fakultami budeme spolupracovat a danou problematiku dále rozvíjet. Můj program pro směřování fakulty je postaven na čtyřech základních pilířích – CÍLECH...

Tyto cíle jsou: (a) kvalitní student – kvalitní absolvent; (b) excelentní vědecká úroveň; (c) jeden kampus – jedna fakulta; (d) stabilní, zdravá, investující fakulta

Jako budoucí děkan Fakulty tělesné kultury budu – spolu s týmem proděkanů, garantů studijních programů a vedoucích pracovišť – připraven čelit novým výzvám a aktuálním situacím a zároveň uvedený směr neměnit, ale reagovat na aktuální potřeby fakulty.

CÍL: KVALITNÍ STUDENT – KVALITNÍ ABSOLVENT

Kvalita vzdělávacích aktivit

 • Inovace studijních programů a specializací v návaznosti na společenskou poptávku a nové akreditační podmínky.
 • Efektivní komunikace s potencionálními uchazeči.
 • Zvyšování pedagogických kompetencí akademických pracovníků.
 • Zkvalitnění distanční výuky.
 • Práce s absolventy.

Internacionalizace vzdělávacích procesů

 • Rozvoj jazykových kompetencí studentů a zaměstnanců.
 • Zahraniční mobilita studentů a zaměstnanců.
 • Zvyšování počtu studentů v placených cizojazyčných studijních programech.

CÍL: EXCELENTNÍ VĚDECKÁ ÚROVEŇ

Podpora a internacionalizace výzkumných projektových týmů

 • Systematické využívání institutu tvůrčího volna (sabbatical).  
 • Získávání a výchova nových výzkumných pracovníků.
 • Podpora výzkumné spolupráce se zahraničními výzkumnými pracovišti.
 • Tvorba výzkumných týmů napříč pracovišti fakulty.
 • Vytváření pracovních pozic pro zahraniční výzkumné pracovníky.

Podpora výzkumných aktivit studentů

 • Zlepšení finanční situace studentů doktorských studijních programů.
 • Realizace dlouhodobých výzkumných stáží studentů doktorského studijního programu na zahraničních výzkumných pracovištích.
 • Orientace na práci s nadanými studenty.
 • Systémová podpora výzkumných aktivit studentů (pomocné vědecké síly).
 • Podpora účasti studentů na národních i mezinárodních konferencích, soutěžích.

Posílení infrastruktury výzkumu

 • Vybudování a vybavení diagnostických laboratoří v budově Centra kinantropologického výzkumu a nastavení režimu jejich fungování v rámci FTK UP.
 • Podpora komercionalizace a popularizace výzkumných a vědeckých aktivit.
 • Zvyšování kompetencí pro vědeckou činnost u pracovníků.

CÍL: JEDEN KAMPUS – JEDNA FAKULTA

 • Modernizace výukových prostor FTK UP v rámci projektu ERDF.
 • Propojení Aplikačního centra BALUO a centrálních laboratoří diagnostiky nové budovy Centra kinantropologického výzkumu jako místa pro vědecké bádání a odbornou činnost celé fakulty.
 • Spolupráce s vedením UP při plánování a výstavbě Kampusu Neředín – „Dobrého místa pro život“.
 • Spolupráce se zástupci statutárního města Olomouc při plánování a vybudování rekreačního parku „Neředínský horizont“.

CÍL: STABILNÍ, ZDRAVÁ, INVESTUJÍCÍ FAKULTA

 • FTK je efektivně řízená organizace s jasnými rolemi vedení FTK, vedoucích kateder, garantů studijních programů a dalších akademických orgánů.
 • Vytváření stimulujícího kolegiálního prostředí, podporující všechny účastníky v jejich odborném i osobním růstu.
 • Spolupráce a komunikace s bývalými zaměstnanci FTK UP.
 • FTK jako aktivní účastník vytváření nadřazených strategií (univerzita, město, české vysoké školství, kraje, ministerstva, atd.).
 • Podpora a rozvoj vnějších vztahů na úrovni kraje, města, ministerstev, národních i mezinárodních společností, hnutí apod.
 • Zvětšení podílu financování za výzkumné aktivity: (a) projekty, (b) smluvní výzkum.
 • Rozšiřování nabídky a realizace vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání (CŽV), FTK je lídrem v oblasti zdravého životního stylu a pohybových aktivit v České republice.
 • Komerční činnost fakulty s maximálním využitím potenciálu Aplikačního centra BALUO.
 • Strategické a uvážené využívání vnitřních a vnějších zdrojů.