Martin Kudláček

Rozhovor: 10 otázek pro Martina Kudláčka


Výzvy FTK UP „S čím se v blízké budoucnosti utkáme“

Aby naše fakulta nadále zvyšovala svou kvalitu, byla atraktivním místem pro studenty i partnery z oblasti sportu a nadále zůstala uznávanou evropskou fakultou, která se podílí na řešení aktivního životního stylu a zdraví české společnosti, bude se muset vyrovnat s výzvami, které vycházejí ze stavu financování českých vysokých škol, společenských změn a svého dlouhodobého vývoje..

Financování FTK UP
České vysoké školství je dlouhodobě podfinancováno. Vedení fakulty musí usilovat o doplnění finanční dotace zdroji z doplňkové činnosti, podporovat aktivity spojené s ukazateli kvality a reagovat na úpravy změn financování. 

Rozvoj a řízení lidských zdrojů
Pro zdravé fungování fakulty je nutné definovat požadavky na akademické pracovníky (pravidla hry) a následně hodnotit kvalitu i kvantitu jejich práce s plným zázením od ostatních zaměstnanců ve vzájemné spolupráci.

Finanční stabilizace Aplikačního centra BALUO
Zahájení činnosti Aplikačního centra BALUO je přirozeně spojeno s vysokými investicemi. Pro zdraví fakulty je potřeba situaci finančně stabilizovat s využitím vnějších zdrojů a vnitřních zdrojů UP.  

Vytvoření diagnostického centra FTK
Vybudování centrálních diagnostických laboratoří v budově Centra kinantropologického výzkumu je novou příležitostí pro nastavení režimu výzkumné spolupráce napříč celou fakultou.

Získávání kvalitních uchazečů
Pro plnění náročných podmínek studia je nutné získávat kvalitní a motivované uchazeče, podporovat jejich excelenci a vytvořit klima vzájemného respektu a spolupráce.

Institucionální akreditace UP a transformace studijních oborů na programy
Naše fakulta stojí před velkou výzvou spojenou s transformací studijních oborů na programy. Je to příležitost poučit se z 25 let vývoje fakulty a najít odvahu změnit přístup k tvorbě kurikul. 

Adaptace na nový systém hodnocení vědy
Metodika hodnocení vědy 2017 nám může pomoci upevnit postavení fakulty jako vědecké jedničky v oblasti kinantropologie. Musíme na ni být připraveni. 

Systém sportu v České republice
Mnohé sportovní svazy rezignovaly na spolupráci s vysokými školami. Musíme je přesvědčit, že je pro ně dlouhodobě výhodné s námi spolupracovat. 

Životní styl a zdraví české populace
Naše fakulta hraje klíčovou roli ve výzkumu determinat zdravého životního stylu. Musíme zintenzivnit naše jednání s relevantními ministerstvy a získat finanční podporu na naše výzkumné aktivity v této oblasti. Máme příležitost kvalitně vychovávat odborníky pro oblast sportu, tělesné výchovy, rekreace a zdravého životního stylu a naplnit tak naši vizi" POMÁHÁME ROZHÝBAT ČESKO!"